Προσκλήσεις Δ.Σ

Προσκλήσεις Δ.Σ


Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 20:00.  
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 18:00. Σημαντικά θέματα της…
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα…
Σας καλούμε σε Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στις…
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00.